واحد کنترل کیفی و بهبود روشها

    مسئول واحد: آقای اکبر اقبالی

  • واحدکنترل کیفی و بهبود روش ها وظیفه نظارت بر عملکرد پایگاه ها و نیروهای عملیاتی اورژانس را به عهده دارد این واحد با بازرسی و بازدید پایگاه ها و سنجش توان علمی و عملیاتی نیروهای پایگاه میزان توانمندی نیروها را محک می زند و آموزش های ضروری لازم را ارائه می دهد.

http://ems.savehums.ac.ir/images/ems/fa/page/editor/2021/1609669643-image.jpg

کلید واژه ها: کنترل کیفی و بهبود روشها