مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز هدایت عملیات بحران


مرکز هدایت عملیات بحران(EOC)

مسئول واحد: آقای ناصر طمرازی •        کار هماهنگی در زمان بحران را به عهده دارد این مرکز در حقیقت یک فضای فیزیکی می باشد که در زمان بحران و فعال شدن سامانه فرماندهی حادثه، مسئولان مرتبط با بحران در آنجا گرد ...