مطالب مرتبط با کلید واژه

کنترل کیفی و بهبود روشها


واحد کنترل کیفی و بهبود روشها

    مسئول واحد: آقای اکبر اقبالی واحدکنترل کیفی و بهبود روش ها وظیفه نظارت بر عملکرد پایگاه ها و نیروهای عملیاتی اورژانس را به عهده دارد این واحد با بازرسی و بازدید پایگاه ها و سنجش توان علمی و عملیاتی نیروهای ...