معرفی

تعداد بازدید:۱۳۴

 

 

مسئول: آقای بهرام صیدی                                

با عنایت به ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به صورت شبانه روزی

در اورژانس پیش بیمارستانی و لزوم هدایت و کنترل ناوگان

عملیاتی در طول شب و روزو جلوگیری از وقفه ارائه

خدمات بدین منظور تعیین مدیر جانشین عملیاتی برای اورژانس

پیش بیمارستانی امری ضروری میباشد.