آمار

تعداد بازدید:۶۴۰

مسئول واحد: خانم مهدیه صفری

  • آمار در لغت به معنای شمارش و حساب است.
  • آمار علمی است که به روش گردآوری، خلاصه کردن و طبقه بندی، توصیف و تحلیل داده ها و استفاده از آنها برای پیش بینی، برآورد و تخمین رویدادها می پردازد. آمار یکی از مهمترین ابزارهای پردازش داده ها و تصمیم گیری است، در حوزه پیش بیمارستانی آمار روزانه مددجویانی که از خدمات اورژانس استفاده می کنند و نوع بیماری آنها و همچنین آمار مصدومان تصادفات ترافیکی و حوادث شغلی هر روزه ثبت می شود.