آموزش

تعداد بازدید:۸۲۴

مسئول واحد: جناب آقای امیر حسین جاپلقی

  • رسالت این واحد هماهنگی درون و برون سازمانی برای فراهم سازی بسترهای مناسب جهت آموزش ضمن خدمت و مداوم پرسنل شاغل در فوریت های پزشکی است. همچنین در جهت اجرای سیاست های آموزشی اورژانس کشور آموزش داوطلبان اورژانس 115 در قالب طرح همیاران اورژانس نیز توسط این واحد آموزشی اجرا می شود.