آمبولانس خصوصی

تعداد بازدید:۱۱۰۵

مسئول واحد: آقای محمد دادگر

 نظارت و صدور پروانه برای آمبولانس های موسسات غیردولتی بر عهده این واحد می باشد. همچینین آمبولانس های دانشکده علوم پزشکی ساوه تحت نظارت این واحد بوده و این سیاست باعث می شود که در مواقع بحران که نیاز به افزایش ظرفیت خدمات دهی آمبولانس ها می باشد، هماهنگی ها بهتر و سریع تر صورت گیرد.

http://ems.savehums.ac.ir/images/ems/fa/page/editor/2020/1607942640-.jpg