امور پایگاهها

تعداد بازدید:۷۴۹

مسئول واحد: آقای محمد اسدی

  • این واحد کار هماهنگی در توزیع پرسنل عملیاتی اورژانس، نظارت بر احداث پایگاه ها و الویت بندی در احداث پایگاه های شهری و جاده ای، نظارت بر امکانات رفاهی پایگاه ها و تامین نیروی مورد نیاز پایگاه ها در زمان بحران را به عهداه دارد که مستقیما زیر نظر رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی انجام وظیفه می کند.