ریاست

تعداد بازدید:۱۳۴۹

رئیس مرکز: دکتر علی حافظی     

یکی از مهمترین معیارهای توسعه جوامع، ارائه مراقبتهای بهداشتی ودرمانی لازم به آحاد مردم است ازمهمترین ارکان مراقبتهای درمانی را مراقبت های اورژانسی ازنوع پیش بیمارستانی وبیمارستانی آن تشکیل می دهند.

مراقبتهای پیش بیمارستانی به آن دسته ازخدماتی اطلاق می گردد که از بالین بیمار شروع شده و به اورژانس بیمارستان ختم می شود و مراقبتهای بیمارستانی نیز به آن دسته ازخدماتی گفته می شود که شبکه جامعی از پرسنل، تجهیزات ومنابع رادارد و به منظور کمک رسانی وارائه مراقبتهای پزشکی اورژانس به جامعه تدوین شده است همچنین ستاد هدایت واطلاع رسانی نیز به عنوان مدیریت هماهنگی بین سه رکن  پیش بیمارستانی، بین بیمارستانی و بیمارستانی را برعهده دارد با نیل به  این هدف مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه متشکل از 4 اداره به شرح ذیل می باشد:

          ستادهدایت واطلاع رسانی

          اداره اورژانس بیمارستانی

          اداره اورژانس پیش بیمارستانی

EOC