شرح وظایف

تعداد بازدید:۵۲۶

شرح وظایف مسئول واحد کنترل عفونت:

  • ارزیابی فعالیت های بخش مربوطه در زمینه اقدامات پیشگیری از عفونت های پیش بیمارستانی، نظارت بر نحوه انجام صحیح پروسیجرها، نظارت بر عملکرد پرسنل جهت استفاده صحیح از امکانات و ملزومات کنترل عفونت جهت تامین ایمنی بیکار و خود کارکنان.
  • آموزش و توجیه پرسنل پایگاه ها و مسئولین شیفت ها برای گزارش روزانه موارد مشکوک به عفونت پیش بیمارستانی به رابط کنترل عفونت و در نهایت مسئول کنترل عفونت به ویژه در بیماری های عفونی نوپدید و اپیدمی.
  • مشارکت در آموزش پرسنل در رابطه با راه های پیشگیری و کنترل عفونت های پیش بیمارستانی (بهداشت دست، ضدعفونی، ابزار پزشکی و ...)
  • همکاری و مشارکت با مسئول کنترل عفونت برای انجام بازدید های نظارتی و ارزیابی بخش
  • نظارت بر نحوه اجرای روش های ضد عفونی و نظافت طبق استانداردهای موجود، نظارت بر اجرای برنامه تزریق ایمن، ایزولاسیون صحیح، پیشگیری از مواجهات شغلی در پرسنل، تفکیک و جمع آوری زباله های عفونی از غیر عفونی
  • ارائه گزارشات هفتگی، همکاری در گزارش شش ماهه و یکساله وضعیت عفونت های پیش بیمارستانی و شرکت فعال و منظم در جلسات گروه.
  • مشارکت در تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل و انجام و پیگیری آزمایشات پرسنل و واکسیناسیون هپایت B
  • حمایت از انجام پژوهش های کاربردی در زمینه کنترل عفونت های پیش بیمارستانی