شرح وظایف

تعداد بازدید:۴۷۳

شرح وظایف مسئول واحد آموزش:

 • انجام نیاز سنجی های آموزشی سالیانه
 • برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات لازم جهت فراهم ساختن امکانات مورد نیاز برای اجرای دوره های آموزشی با هماهنگی مسئولین مربوطه
 • نظارت  بر اجرای دوره های آموزشی
 • ارتقاء رفتارهای سلامت محور و افزایش آگاهی عموم در زمینه رفتارهای پیشگیری و مراقبت های درمانی (آموزش همگانی)
 • نصب و کار با نرم افزار آموزشی و اطلاع رسانی در خصوص شناسنامه آموزشی به پرسنل واحد
 • بررسی و تایید و ثبت دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان درسامانه آموزش کارکنان
 • تدوین واعلام تقویم زمانی دوره های آموزشی
 • بررسی و تائید مدارک مدرسان دوره های آموزشی
 • اخذ موافقت و  مجوز برگزاری دوره های آموزشی
 • اطلاع رسانی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی به کارکنان واحد
 • شرکت در جلسات کمیته آموزش و توانمند سازی دانشکده
 • برگزاری آزمون های غیرحضوری