شرح وظایف

تعداد بازدید:۵۹۵

شرح وظایف مسئول واحد کنترل کیفیت و تدوین شاخص ها:

 • تعیین شاخص ها و استانداردهای منطقه ای و بهینه سازی و ارتقاء مستمر آن
 • تجزیه و تحلیل و پردازش داده­ ها و ارائه راهکارهای علمی و اجرایی جهت بهینه نمودن امور مربوط به مدیریت اورژانسهای پیش بیمارستانی
 • بررسی آماری در سطح منطقه ای ملی و مقایسه آن با وضعیت کشوری
  ساماندهی نظام مراقبت حوادث و فوریتهای پزشکی
 • بررسی وتحلیل طرحها و پروژهای ­مرتبط با حوادث و فوریتهای پزشکی
 • تهیه پسخوراند جهت ارائه به ذینفعان
 • بررسی مستمر سطح رضایتمندی ذینفعان
 • شرح وظایف کارشناس نظارت وارزیابی حوادث وفوریتهای پزشکی
 • تدوین چک لیست پایش ونظارت اورژانس های بیمارستانی وپیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش
 • تدوین برنامه زمان بندی بازدید وانجام بازرسی ازپایگاههای اورژانس های بیمارستانی وپیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش
 • تدوین واجرای ارزیابی عملکردادارات حوادث وفوریتهای پزشکی واورژانس های بیمارستانی وپیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش
 • تدوین سیستم تشویق وتبیه کارکنان ومدیران ادارات حوادث وفوریتهای پزشکی واورژانس های بیمارستانی وپیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش
 • بررسی وپیگیری شکایات(مردمی وکارکنان) ومواردتخلف ادارات حوادث وفوریتهای پزشکی واورژانس های بیمارستانی وپیش بیمارستانی منطقه تحت پوشش
 • تشکیل کمیته تدوین ارتقاء کیفیت
 • پیگیری تدوین شاخص های عملکرد اختصاصی واحد