شرح وظایف

تعداد بازدید:۶۲۴

شرح وظایف مسئول امور پایگاه ها:

 • جمع آوری و بهره برداری از داده های آماری به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت
 • بررسی و تطبیق شرایط جغرافیایی، حادثه خیزی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش واحدهای اورژانس پیش بیمارستانی و پیشنهاد اصلاح طرح های گسترش واحد ها
 • تهیه و ابلاغ ضوابط و استانداردهای مربوط به گسترش پایگاه ها و ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی
 • نظارت بر اجرای ضوابط گسترش پایگاه ها و ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی
 • الویت بندی در احداث پایگاه و راه اندازی واحد های اورژانس پیش بیمارستانی، تعیین مکان مناسب برای احداث طبق استانداردهای کشوری و نظارت و هماهنگی در احداث بنا با دفتر فنی
 • تعیین نیاز ها و الویت ها در توزیع منابع گسترش واحد ها و برآورد نیروی انسانی و تجهیزاتی لازم
 • نظارت بر اجرای ضوابط قانونی و فنی در به کارگیری نیروی انسانی
 • پایش و ارزشیابی خدمات ارائه شده توسط واحدهای اورژانس پیش بیمارستانی و ایجاد هماهنگی با مراکز درمانی
 • تحلیل آمار و اطلاعات به منظور محاسبه شاخص های خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و تهیه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای اجرایی
 • تهیه و اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه های مربوط به فوریت های پزشکی و خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در استان
 • گزارش تنگناها و نارسائی های موجود در نظام ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و پیشنهاد راه حل مناسب
 • هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
 • انعکاس خدمات ارائه شده توسط واحد های پیش بیمارستانی به نظور جلب مشارکت مردمی و حمایت های سیاسی و منابع مالی منطقه
 • انجام سایر امور مافوق مرتبط طبق دستور ما فوق