شرح وظایف

تعداد بازدید:۷۲۱

شرح وظایف واحد آمار:

  • تعیین و تنظیم آمار روزانه
  • تهیه و تنظیم آمار ماهیانه بخش های مختلف اورژانس پیش بیمارستانی
  • تهیه و تنظیم و تجزیه و تحلیل شاخص های آماری سالیانه
  • پاسخگویی به سازمانهای مختلف و واحدهای بیمارستان در مورد آمارهای درخواستی با هماهنگی مسئول مربوطه
  •  ارسال آمار به سایر مراکز تحت پوشش دانشگاه بر حسب ضرورت با هماهنگی مسئول مربوطه
  • ثبت اطلاعات در کامپیوتر(در صورت وجود)
  • پاسخگویی به محققان در زمینه اطلاعات آماری
  • بایگانی آمارهای واحدهای مختلف
  • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق