شرح وظایف

تعداد بازدید:۴۴۱

شرح وظایف واحد روابط عمومی:

  • نظرسنجی از عموم مردم در خصوص آشنایی با اورژانس پیش بیمارستانی و میزان رضایتمندی از خدمات اورژانس
  • سنجش افکار عمومی درون سازمانی به منظور بازیابی مسائل و ارائه راه کارهای مناسب به مدیریت.
  • طراحی و اجرای نظام گردآوری پیشنهاد های کارکنان به منظور ترغیب کارکنان به مشارکت هرچه موثرتر در بهبود جریان امور سازمان.
  • نقد و بررسی بازتاب فعالیت های سازمان در نظر اقشار مردم به ویژه نخبگان، رسانه ها و دستگاه ها از یک سو و مدیران و کارکنان از سوی دیگر و ارائه گزارش آن به مدیریت
  • تهیه گزارش های تحلیلی ادواری (ماهانه/ فصلی/ سالانه) از افکار عمومی داخل و خارج از سازمان برای ارائه به مدیریت ادامه...